ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-05-20

កាត់ខ្សែឧបាទានទើបគ្មានបញ្ហា

#ចំណេះដឹង# #Inspiration Stories# #អត្ថបទអប់រំ#

3705

ឧបាទាន គឺសេចក្តីប្រកាន់ មានការទាក់ទងជាមួយ នឹងចិត្ត ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យចិត្តញាប់ញ័រ ។ ឧបាទានប្រកាន់ នូវរបស់ណាថាជាខ្លួនយើង កាលបើមានអ្វីមកប៉ះខ្ចប់នូវ របស់នោះក៏រមែងញ័រញាក់មកដល់ចិត្ត ដូចគេយកវត្ថុច្រើន យ៉ាងចងនឹងចុងខ្សែម្ខាង ហើយចុងខ្សែម្ខាងទៀតចងជាប់ នឹងខ្លួនយើងអ៊ីចឹងឯង …

បើយើងផ្ដាច់ខ្សែដែលចងនឹងខ្លួន យើងហើយ ទោះជាអ្នកណាគេធ្វើឱ្យវត្ថុនោះ១ រមៀល ត្រឡប់ត្រឡិន នៅចុងខ្សែម្ខាងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិន បានញ័រញាក់ទាក់ទាញខ្លួនយើងដែរ ។ ការកាត់នូវខ្សែឧបាទានក៏ដូចគ្នាដែរ គឺធ្វើឱ្យចិត្ដមិនញាប់ញ័រ មានភាពសុខស្ងប់ចំពោះអារម្មណ៍ក្នុងលោក ។


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)