វិថី ឯការ កូដណែនាំ11365381

· 2022-12-26

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋមន្រ្តី ព័ត៏មានថ្មីរបស់ពិភពលោក

#នយោបាយអន្តរជាតិ# #ព័ត៌មាន# #ការបោះឆ្នោត#

7262

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)