វិថី ឯការ កូដណែនាំ11365381

· 01-25

ព័ត៌មានថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍

#ព័ត៌មានក្នុងស្រុក # #សង្គម# #ព័ត៌មានសង្គម#

2091

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)