វិថី ឯការ កូដណែនាំ11365381

· 2023-03-18

បាកស្ពានដែកនៅអូសោម ករណីរថយន្តដឹកដី ព័ត៌មានថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

#សង្គម# #ព័ត៌មានសង្គម# #ករណីបាក់ស្ពាន#

741

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)