ម៉ាន់ នា

· 2023-05-26

ម្ចាស់កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមក្រពើ ក្រុងសៀមរាប រអិលជើងធ្លាក់ចូល ក្នុងស្រះបណ្ដាលឲ្យក្រពើខាំស្លាប់....

#សង្គម# #ក្រុងសៀមរាប# #ព័ត៌មានសង្គម#

834

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)

ការណែនាំពិសេស