តាណុយគ្រូតឿ

· 05-27

ពត៌មាន​សង្គម​🔔📣⚠️ឧកញ៉ា សៀង ណាំ សម្ដែងក្ដីសោកស្ដាយខ្លាំង

#ករណីក្រពើខាំ# #សង្គម# #ព័ត៌មានសង្គម#

2489

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)

ការណែនាំពិសេស