រឿងIdol

· 2023-07-22

ផ្អើលទៀតហើយ! Rose ស្រែកសុំច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ ព្មានគេដាក់ថ្នាំ/ស/ណ្តំដល់ខន់ដូរួចបានធ្វើរឿងនេះដាក់

#Rose# #កម្សាន្ត# #តារាខ្មែរ# #រឿងIdol#

4847

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)