ចន សុគន្ធា

· 01-17

ចំបុីសៀមរាប ច្រៀងដោយលោកតា |សុីន សុីសាមុត|

#តន្ត្រី# #បទពីដើម# #តន្ត្រីខ្មែរ#

8283

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)