ដើរលេងក្នុងស្រុក

· 04-16

បានជិះទូកលេងម្នាក់ឯងបែបនេះ ស្រស់ស្រាយណាស់

#ដើរលេង# #ដើរលេងក្នុងស្រុក# #ដើរលេងស្រុកខ្មែរ#

5541

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)